آیا دیدید تخمی را که در زمین می‌کارید؟آیا شما آن تخم را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می‌سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید.

سوره واقعه-آیات 63و64و65

Have you considered the soil you till?Do you yourselves sow it, or are We the Sowers?Did We will, We would make it broken orts, and you would remain bitterly jesting .