گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست

سوره حجرات-آیه 13 

Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you

چه چیزی نزد خدا احترام و ارزش دارد ؟

تا قبل از این جمله می‏فرمود : مردم از این جهت که مردمند همه با هم برابرند ، و هیچ اختلاف و فضیلتی در بین آنان نیست ، و کسی بر دیگری برتری ندارد ، و اختلافی که در خلقت آنان دیده می‏شود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود آمده که یکدیگر را بشناسند ، تا اجتماعی که در بینشان منعقد شده نظام بپذیرد ، و ائتلاف در بینشان تمام گردد ، چون اگر شناسائی نباشد ، نه پای تعاون در کار می‏آید و نه ائتلاف ، پس غرض از اختلافی که در بشر قرار داده شده این است