یا کسی که دعای مضطرّ را اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌سازد، و شما را خلفای زمین قرارمی‌دهد؛ آیا معبودی با خداست؟! کمتر متذکّر می‌شوید!

سوره نمل-آیه62

Who hears the cry of the anguished (soul) when it calls to Him, and relieves its suffering? And who made you trustees on the earth? Is there any other god along with God? How little it is that you reflect!

در روایات مى خوانیم : نمونه ى مضطرّ واقعى ، امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف ) است و بدترین سوء ((و یکشف السوء))، سلطه ى کفّار است که در زمان آن حضرت برطرف مى شود و نمونه ى ((یجعلکم خلفاء)) حکومت صالحان در آن زمان است .(436)

هر جا که دعاى ما مستجاب نشود، دلیلى دارد، همچون :

الف : دعاى ما، طلبِ خیر نبوده وما گمان مى کردیم خیر است . (زیرا دعا، یعنى طلبِ خیر)

ب : نحوه ى درخواست ، جدّى و همراه با درماندگى نبوده است .

ج : در دعا اخلاص نداشته ایم ، یعنى اگر به درگاه خداوند رو کرده ایم ، به دیگران نیز چشم امید داشته ایم .

البتّه گاهى به جاى استجابتِ آنچه مى خواهیم ، خداوند حکیم