ما مرگ را بر همه شما مقدّر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد. 

سوره واقعه-آیه60

We have decreed among you Death; We shall not be outstripped;