و (طایفه سوم) آنان که (مشتاقانه در ایمان) بر همه پیشی گرفتند و (در اطاعت خدا و رسول) مقام تقدم یافتند.آنان به حقیقت مقربان درگاهند.آنان در بهشت پرنعمت جاودانی متنعّمند.آنها جمعی بسیار از امم پیشینیان هستند.و عدّه قلیلی از متأخّران (یا بسیاری از مقدّمان امّت محمّد ص و قلیلی از مردم آخر زمان این امّت باشند).

سوره الرحمن-آیه10الی14

and the Outstrippers: the Outstrippersthose are they brought nigh the Throne,in the Gardens of Delight(a throng of the ancientsand how few of the later folk)