بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزّت و احسان و کرامت است.

سوره ارحمن-آیه78

Blessed be the Name of thy Lord, majestic, splendid.