و هر که از مقام (قهر و کبریایی) خدایش بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بود.

سوره الرحمن-آیه46

But such as fears the Station of his Lord, for them shall be two gardens .