اوست که دو دریا (ی آب شور و گوارا) را به هم در آمیخت تا به هم برخورد کنند و میان آن دو دریا برزخ و فاصله‌ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی‌کنند.

سوره الرحمن-آیه 19و20

He let forth the two seas that meet together,between them a barrier they do not overpass.