هر که در آسمانها و زمین است همه از او (حوائج خود را) می‌طلبند و او هر روز به شأن و کاری (در تکمیل و افاضه به خلق) پردازد. 

سوره الرحمن-آیه29

Whatsoever is in the heavens and the earth implore Him; every day He is upon some labour.