خدا اسرار غیب آسمان ها و زمین را میداند

خدا اسرار غیب آسمانها و زمین را می‌داند و به آنچه شما بندگان می‌کنید بیناست.

سوره  حجرات-آیه18

God knows the Unseen of the heavens and of the earth; and God sees the things you do.