به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید، باشد که مورد لطف و رحمت الهی گردید.

سوره حجرات- آیه 10

The believers indeed are brothers; so set things right between your two brothers, and fear God; haply so you will find mercy.