ای گروه جنّ و انس، اگر می‌توانید از اطراف آسمانها و زمین (و از قبضه قدرت الهی) بیرون شوید، بیرون شوید (ولی این خیال محالی است زیرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد.

سوره الرحمن -آیه33

O tribe of jinn and of men, if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through them! You shall not pass through except with an authority.